Documentació del centre

Rebo per correu una sèrie d’expedients d’organització interna del CPNL Sabadell i quedo amb la coordinadora per aclarir dubtes.

Quan hi vaig, em proporciona models d’alguna documentació estructural del Consorci, així com els guions de les quatre unitats didàctiques de què consta el curs que m’han adjudicat. També tinc accés a la memòria del 2017.

Aquests són els documents que tant el professor, com els alumnes, han de tenir en començar el curs presencial intermedi 3 (B2) (no disposo de models de tots ells). Els professors tenen dos o tres models d’avaluació continuada i final:

Professor:

General:

Calendari de colors

Guia breu de l’alumne 12

Guia completa de l’alumne

Graella oferta cursos

Específic grau bàsic 1

Manual Intermedi 3: Llibre i solucionari. Ed. Barcanova

Tasques intermedi 3 (Equips)

Programa Nivell intermedi (Equips)

Documents d’avaluació continuada I3 (Equips)

Model prova homologada

Graella de puntuacions globals I3 (Equips)

Fitxes dels alumnes del curs

Informe “Alumnes tots els estats” del curs (sigma)

Llista d’assistència del curs (sigma)

Llista d’espera del curs (sigma)

Altres materials disponibles (vegeu Equips)

Rúbrica (no és el model real)

Rúbrica oral (no és el model real)

CV B2 2005

Alumne:

Manual Intermedi 3: Llibre i solucionari. Ed. Barcanova

Carpeta (matriculació)

Guia de l’alumne (matriculació)

Carnet de l’alumne (classe) i document amb la referència d’avantatges

Calendari (classe)