Memòria

Relació dels passos cronològics per relatar l’experiència de la pràctica al Consorci.

ÍNDEX

Observació aula

Disposició classe

Fitxa d’observació

Anotacions

Accés a altres arxius

Observació pràctica a Consorci

Dades generals

Organització dels cursos

Condicions de matrícula i tipus

Protecció de dades

Revisió de l’avaluació

Entrevista amb la coordinadora del centre

Documentació del professor

Documentació de l’alumne

Trobada amb el professor

Calendari

Enquesta

Unitat didàctica

Annexos


Observació pràctiques CNL Sabadell

Coordinadora: Mariona Mas

CNL Rambla

Cerca per inernet: https://www.cpnl.cat/cursos-catala/cercador-cursos/index.php#resultat

Possibles escoles:

https://www.cpnl.cat/xarxa/cnlsabadell/horarisset15.html.  Creu Alta

Material:

https://arxius.cpnl.cat/arxius/ensenyament/guies/guia_alumne-18.pdf

Organització dels cursos

Nivells dels cursos generals:

Inicial (A1) – Adreçat a persones nouvingudes o que no entenen el català. Comprensió bàsica i frases simples que els permetin sortir-se’n mínimament en situacions quotidianes.

Bàsic (A2) – Adreát a persones que no parlen català per ajudar-los a resoldre les necessitats fonamentals de la vida quotidiana.

Elemental (B1) – Adreçat a persones amb coneixements bàsics, que volen millorar habilitats orals, escrites i de comprensió, encara que la fluïdesa no sigui el seu fort, com ho seria la seva L1.

Intermedi (B2) – Adreçat a persones que tenen un bon nivell de la llengua oral i han de millorar l’expressió escrita i oral en diferents registres, amb una coherència acceptable.

Suficiència (C1) – Adreçat a alumnes amb bon domini de la llengua en general, que han de millorar la comunicció en totes les varietats i en tots els nivells (oral, escrit, comprensió), de forma flexible i eficaç.

Superior (C2) – Adreçat a persones que necessiten aprofundir en aspectes puntuals.

Nivell inicial, bàsic i elemental:

Número d’alumnes entre 10 i 25

Cursos de suficiència i cursos especialitzats:

Número d’alumnes entre 15 i 25

Cursos superiors:

Número d’alumnes entre 20 i 25

Cursos de línia oberta:

Número d’alumnes entre 5 i 20

Totes les persones que participen en les activitats del CPNL tenen el dret a conviure en un bon clima i el deure de facilitar-lo amb les seves actituds i conducta.

L’objectiu d’aquestes normes de convivència és garantir l’exercici d’aquests drets i deures de tots els membres de la comunitat del CPNL.

Cal acreditar el nivell necessari mitjançant la prova de col·locació o un certificat de coneixements de català que acrediti el nivell. Els centres ofereixen la possibilitat de fer la prova de col·locació a les persones que no disposin de cap d’aquests documents, especialment durant els períodes d’inscripció.

L’interès del CPNL és atendre de la millor manera possible l’alumnat, per això és necessari que les persones amb alguna discapacitat (afectació física o psíquica) que requereixin una adaptació de les proves, dels materials o de l’espai, ho facin constar quan tinguin el primer contacte amb el CPNL.

Els CNL ofereixen diversos períodes d’inscripció al llarg de l’any i la matrícula es tramita presencialment. Cada període d’inscripció comprèn dos torns, un de preferent i un de general.

El preferent s’adreça a l’alumnat antic, és a dir, alumnes del mateix CNL matriculats a un curs durant l’últim any.

El torn general s’adreça a la resta de persones interessades. Dins de cada torn les inscripcions s’atenen per ordre d’arribada. La inscripció d’un curs es tanca quan té el nombre màxim d’inscrits. En el cas que hi hagi més sol·licituds que places i que, per tant, es creï una llista d’espera, també es gestionarà per ordre d’arribada i s’informarà a cada interessat del seu número d’accés.

En els cursos de la modalitat 100% en línia, el circuit de matriculació està integrat en l’entorn web http://www.parla.cat. Per matricular-se en un curs de Parla.cat s’ha d’estar

Condicions per matricular-se

Per poder-se inscriure als cursos cal:

– tenir 18 anys
– tenir 16-17 anys i no haver fet l’escolarització obligatòria a Catalunya
– disposar de la documentació necessària

En el moment de matricular-se, cal presentar tota la documentació necessària. No és imprescindible la presència de la persona interessada.

Les matrícules són intransferibles.

No s’admet que una persona es matriculi en un curs de nivell igual o inferior al de l’últim que ha aprovat al CPNL.

Cada alumne només es pot matricular en un curs general en cada període d’inscripció.

Per poder formalitzar la matrícula és imprescindible que s’estigui al corrent del pagament de les matrícules anteriors.

La falsedat de les dades donades en el moment de la inscripció invalida la matrícula en el curs en el qual l’alumne s’hagi matriculat i no obliga la institució al retorn de l’import de la matrícula.

Tipus de matrícula

La matrícula pot ser ordinària, amb reduccions o gratuïta. Es poden consultar els preus a http://breu.cpnl.cat/preus.

● Poden sol·licitar la reducció del 50%:

– els pensionistes de l’INSS o de classes passives (jubilats, pensionistes per invalidesa permanent, total o absoluta)
– els membres de família nombrosa de categoria general
– els membres de família monoparental de categoria general
– les persones que tenen una discapacitat reconeguda del 33% o més

● Poden sol·licitar la reducció del 70%:

– els aturats
– els membres de família nombrosa de categoria especial
– els membres de família monoparental de categoria especial

● Matrícula gratuïta per a alumnes de bàsic 3 que cursin el nivell bàsic (bàsic 1 + bàsic 2 + bàsic 3) a partir del curs 2018-2019

– els alumnes que facin els tres graus de nivell bàsic de forma continuada tindran matricula gratuïta al curs bàsic 3
– per acollir-se a aquesta reducció hauran d’haver transcorregut 11 mesos com a màxim entre la primera i última inscripció

Totes les persones inscrites en un curs presencial amb matrícula gratuïta han de presentar-se a l’aula el primer o segon dia de classe obligatòriament. Si per motius diversos no hi poden assistir, cal que avisin el CNL on s’hagin inscrit. En el cas que no s’hi presentin i no avisin, perdran el dret a la plaça i hauran de tornar a fer el procés d’inscripció, si més endavant volen fer el curs. El preu de la matrícula ordinària o reduïda inclou l’assegurança de l’alumne que cobreix, exclusivament, la persona inscrita en el curs.

En el cas d’haver-se matriculat en un curs de la modalitat 100% en línia caldrà que paguin l’import íntegre de la matrícula. Posteriorment, hauran de fer arribar la documentació que acrediti que tenen dret a la reducció per correu electrònic, fins a 7 dies a partir de l’inici de curs, per tal de poder verificar les dades i fer el reintegrament corresponent. Aquest reintegrament es farà des del compte de Paypal i, per tant, segons la seva política de reintegraments. Si els documents es presenten fora d’aquest termini no es farà cap reintegrament.

La matrícula dels cursos de nivell superior (C2) no ofereix cap tipus de reducció. Només es retornarà l’import de la matrícula per circumstàncies organitzatives atribuïbles al CPNL.

L’alumnat pot donar-se de baixa si no pot continuar assistint a classe o seguir un curs amb regularitat, per motius laborals, d’estudis, de salut, etc. per tal que la seva inscripció sigui donada de baixa i puguin tornar-se a inscriure en qualsevol altre període d’inscripció. Aquesta baixa s’ha de formalitzar en els serveis administratius corresponents, per escrit, al més aviat possible i, en tot cas, en un termini no superior als quinze dies posteriors al de l’última assistència a classe o de l’última activitat feta en un curs en línia. En cap cas, aquesta baixa implica el retorn de la matrícula.

En cas de no formalitzar la baixa, es considerarà que han abandonat el curs les persones que hagin faltat 12h d’assistència continuades en un curs presencial de 90 hores o més o que hagin faltat 6h d’assistència continuades en un curs presencial de 45 hores.

En els cursos amb certificació homologada -bàsic 3, elemental 3, intermedi 3, suficiència 3 i superior-, l’avaluació final és la suma de l’avaluació de curs i de la prova final.

Els requisits per poder-se presentar a la prova final són:

      – En els cursos presencials, haver assistit al 75% de la durada del curs (l’assistència es compta a partir del dia
d’inici del curs).
– En els cursos en línia, haver obtingut la qualificació d’apte a la plataforma.

Per aprovar, cal obtenir un mínim de 70 punts a l’avaluació final i superar els blocs eliminatoris de la prova.

La prova final té una data única i l’alumnat té una única convocatòria per presentar-s’hi. El professorat dels cursos presencials, semipresencials i de la modalitat combinada convocarà l’alumnat per comentar la prova i els resultats a l’aula o individualment. Pel que fa als cursos de la modalitat 100% en línia, la prova presencial es fa a Barcelona i el resultat s’enviarà per correu electrònic.

L’estructura i els models de proves es poden consultar en el web del CPNL, a l’adreça: http://breu.cpnl.cat/manuals.

En la resta de cursos es fa avaluació continuada. L’alumne haurà de lliurar una sèrie de tasques obligatòries d’acord amb els criteris d’avaluació del curs.

Criteris de convivència

Tots els membres del CPNL tenen dret a conviure en un bon clima d’aprenentatge i el deure de facilitar-lo amb el seu comportament i la seva actitud. Es poden consultar les Normes de convivència a l’aula en el web del CPNL i la Carta de compromisos de la plataforma virtual en el web del Parla.cat.

El CPNL no es fa responsable dels objectes personals que els alumnes portin a l’aula.

No es podrà enregistrar ni en àudio ni en vídeo el professorat i l’alumnat sense autorització prèvia.

Protecció de dades / Informació sobre el tractament de dades personals

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades personals

Identitat: Consorci per a la Normalització Lingüística
Adreça: Carrer de Muntaner, 221 (08036 – Barcelona)
Contacte delegat de protecció de dades: dpd@cpnl.cat

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals

Gestió, control i seguiment dels cursos i activitats formatives organitzades pel CPNL.Els usos previstos són els derivats del procés d’inscripció i seguiment docent de l’alumnat dels cursos de català per a adults del CPNL.

Durant quant de temps conservarem les vostres dades

D’acord amb la normativa vigent en matèria de gestió documental i arxiu, les conservarem de forma indefinida mentre no existeixi la taula d’accés, avaluació i tria de la sèrie o sèries documentals que contenen aquestes dades.

Raó per la qual utilitzem les vostres dades personals

A continuació, us expliquem la base legal que ens permet tractar les vostres dades personals.
Quan ens doneu el vostre consentiment, que podeu retirar en qualsevol moment.
RGPD: 6.1.e) Tractament necessari per complir una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable del tractament.

A quins destinataris comunicarem les vostres dades

Les vostres dades no es comunicaran a altres categories de destinataris, excepte en els casos previstos per la llei.

Quins són els vostres drets quan ens faciliteu les dades

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si el Consorci per a la Normalització Lingüística tracta dades personals que la concerneixen.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.

En determinades circumstàncies previstes a l’article 18 del Reglament general de protecció de dades, les persones interessades poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament es conservarien per exercir o defensar reclamacions.

En certes circumstàncies, els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades motivant la sol·licitud. El CPNL deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos o per exercir o defensar possibles reclamacions.

Com podeu exercir els drets

Per exercir aquests drets, heu d’adreçar un escrit a la Gerència del Consorci per a la Normalització Lingüística per correu postal (carrer de Muntaner, 221, 08036 – Barcelona) o bé per correu electrònic adreçat a cpnl@cpnl.cat.

Quines vies de reclamació hi ha

Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, mitjançant un escrit o per mitjà de la seva seu electrònica.

Revisió de l’avaluació

Qualsevol reclamació sobre les qualificacions obtingudes s’ha de fer mitjançant una sol·licitud escrita, adreçada a la direcció del centre, en un termini màxim de 20 dies després de la publicació de resultats, en la qual s’ha de fer constar el motiu al·legat per fer-la. En cas de ser considerada procedent, la Comissió d’Avaluació del centre farà la revisió de l’examen per tal de rectificar-ne o confirmar-ne la qualificació. L’alumnat rebrà el resultat de la revisió mitjançant un informe dels seus resultats en cada àrea de la prova en un termini màxim de dos mesos.

Entrevista amb la tutora Mariona Más – 17 de gener de 2019

Avui he estat força estona parlant amb la Mariona, que molt amable m’ha posat al dia del què suposa iniciar un curs al Consorci. M’ha facilitat tota la documentació que li cal tenir al professor abans de començar les classes i la que haurà d’entregar a l’alumne el primer dia. En resum, tot el funciionament del centre:

Com s’ensenya (tasques), com s’avalua (continuada i final) i com es puntua (guia rúbrica per valorar de forma la més justa possible a la realitat), a més d’altres informacions complementàries.

Documentació per al professor – Nivell B3

General:

 • Calendari de colors del professor – Annex 1.
  Graella en excel per saber quan comença cada curs, quan són les avaluacions internes i quan són les proves homologades, en cas de tenir-ne.
 • Guia de l’alumne – Annex 2
 • Graella oferta cursos – Annex 3
 • Calendari per entregar als alumnes – Annex 4

Específic grau bàsic 3:

 1. Manual Intermedi 3: Llibre i solucionari. Ed. Barcanova
 2. Tasques intermedi 3 (Equips) – Annex 5
 3. Programa Nivell intermedi (Equips) – Annex 6
 4. Documents d’avaluació continuada I3 (Equips) – Annex 7
 5. Model prova homologada – Annex 8
 6. Graella de puntuacions globals I3 (Equips)
 7. Fitxes dels alumnes del curs
 8. Informe “Alumnes tots els estats” del curs (sigma)
 9. Llista d’assistència del curs (sigma)
 10. Llista d’espera del curs (sigma)
 11. Altres materials disponibles (vegeu Equips)

En els cursos amb certificació homologada -Bàsic 3, Elemental 3, Intermedi 3, Suficiència 3 i Superior-, l’avaluació final és la suma de l’avaluació de curs i de la prova final.

Els requisits per poder-se presentar a la prova final són:

En els cursos presencials, haver assistit al 75% de les classes (l’assistència es compta a partir del dia d’inici del curs).

En els cursos en línia, haver obtingut  la qualificació d’apte a la plataforma.

Per aprovar, cal obtenir un mínim de 70 punts a l’avaluació final i superar, si escau, els blocs eliminatoris de la prova.

La prova final té una data única i l’alumnat té una única convocatòria per presentar-s’hi. El professorat convocarà l’alumnat per comentar la prova i els resultats a l’aula o individualment.

En la resta de cursos es fa avaluació continuada.

ANNEX -1

ANNEX -2 Guia de l’alumne (versió reduïda – versio completa)

ANNEX – 3

ANNEX – 4 Calendari per entregar als alumnes