Les pràctiques a un centre

A. Objectius

Context d’aprenentatge

· Conèixer els entorns en els quals s’ha de realitzar la tasca docent: funcionament,

estructura i organització del centre de pràctiques.

· Adquirir eines per observar el centre, l’aula, el professorat i els recursos emprats.

· Recollir de manera sistemàtica dades sobre la pràctica didàctica (diari d’aula o

graelles d’observació de situacions d’ensenyament-aprenentatge i comentaris

per part del tutor o la tutora del centre i/o un/a company/a de màster).

Unitat didàctica

· Elaborar una unitat didàctica que encaixi en la programació d’un curs i d’un nivell

concret tot tenint en compte: objectius, continguts, activitats, avaluació,

temporització, material i recursos, sota la tutoria de professorat de la universitat

i del tutor o la tutora del centre de pràctiques i en la qual s’apliquin alguns dels

aprenentatges adquirits al llarg del Postgrau.

· Portar a la pràctica la unitat didàctica i establir mecanismes de recollida de dades

per poder avaluar-ne els resultats.

Reflexió

· Aprendre a reflexionar sobre la pròpia pràctica docent.

· Organitzar les dades i reflexionar i valorar els resultats i el procés.

· Relacionar els aprenentatges teòrics adquirits en el Postgrau amb la pràctica.

B. Competències

· Capacitat per desenvolupar l’autonomia d’aprenentatge aplicada a la pròpia

formació com a l’alumnat.

· Capacitat crítica i autocrítica sobre l’exercici de la professió.

· Capacitat per treballar en equip amb companys i companyes del màster i en

l’exercici de la professió.

· Capacitat per seleccionar, organitzar i aplicar els coneixements apresos de

llengua, literatura i cultura i les destreses didàctiques a l’hora de facilitar

l’aprenentatge de l’alumnat en llengua catalana.

· Capacitat d’utilitzar recursos i materials didàctics i tecnològics existents al mercat

pel que fa a l’ensenyament del català.

· Capacitat de posar en pràctica eines que facilitin la reflexió sobre la professió.

· Capacitat d’organitzar l’aula per potenciar un aprenentatge reflexiu per part de

l’alumnat.

· Capacitat per generar noves idees d’organització dels continguts, de

desenvolupament d’activitats i de gestió de l’aula

C. Continguts

· El context d’ensenyament-aprenentatge.

· L’encaix en una programació concreta: nivells, àmbits i programes. Planificació

dels objectius, continguts, activitats, avaluació, temporització, material, recursos,

etc.

· L’aplicació de la unitat didàctica a l’aula.

· La recollida de dades: observació, sistemes de recollida de dades, buidatge dels

resultats i síntesi del procés desenvolupat.

· L’observació: importància, tipus, criteris.

· Valoració i reflexió sobre el procés d’elaboració i aplicació de la unitat didàctica.

· Reflexió sobre la millora de la pràctica didàctica.

D. Procés

Període de les pràctiques

· Prèviament a les pràctiques hi haurà quatre sessions presencials (veg. pàg. 1). La

presentació dels llocs de pràctiques es farà en la tercera sessió (14 de setembre)

i, fins al desembre, hi haurà el procés d’assignació de les places.

· Posteriorment, s’assignarà un/a tutor/a del postgrau per a cada alumne/a, el/la

qual programarà les tutories presencials i no presencials que cregui adequades,

abans, durant i després del període de pràctiques.

· El període de pràctiques és del 4 de febrer al 15 de març.

· El total aproximat d’hores de pràctiques al centre és de 30 hores.

· Cada alumne tindrà assignat un/a tutor/a de centre.

Fases i tasques

El període de pràctiques consisteix en 4 fases, que inclouen les respectives tasques

associades:

1. Observar una aula i un centre d’ensenyament de català per a persones adultes als

territoris de parla catalana o a l’estranger. En el cas de les universitats estrangeres, és

interessant, també, observar altres grups i no només una aula. Les possibilitats de

centres que s’ofereixen són:

· Consorci per a la Normalització Lingü.stica

· Serveis Lingü.stics Universitaris

· Escola Oficial d’Idiomes

· Centres de Formació de Persones Adultes

· Lectorats de l’Institut Ramon Llull a l’exterior

4

El període recomanat d’observació del centre i del curs és:

· Universitats a l’exterior: 3 setmanes.

· Centres als territoris de parla catalana: 4 setmanes.

Les tasques durant el període d’observació són:

· Parlar amb alguna persona del centre per obtenir informació sobre el context.

· Assistir a les classes del tutor/a del centre o algun altre docent i, si és possible, a

les d’algun altre grup.

· Observar el funcionament de l’aula i tots els aspectes aconsellats des del màster i

comentar aquesta observació amb el tutor/a.

· Participar en les activitats d’aula si el tutor o la tutora ho creu convenient.

· Recollir dades referides a les pràctiques.

2. Programar una unitat didàctica, des de la definició dels objectius fins a l’avaluació

de la unitat, passant per les activitats d’aprenentatge, la utilització de materials i

recursos diversos i la gestió de l’aula. La tria d’aquesta unitat s’haurà de fer d’acord

amb el tutor o la tutora del centre i s’haurà d’adaptar a la programació establerta.

Durant el període de disseny de la unitat de programació caldrà presentar la unitat

didàctica tant al tutor de la universitat com al del centre de pràctiques amb un temps

suficientment anticipat.

3. Realitzar les sessions d’aula que s’acordin amb el centre i recollir les dades

necessàries per poder-ne fer la valoració.

· Cada alumne ha de realitzar com a mínim 2-3 sessions d’aula (3 hores en total,

aproximadament). Com a màxim es recomana fer 15 hores.

· Les tasques de la posada en pràctica de la unitat són:

 Determinar les sessions que es duran a la pràctica d’acord amb el professor

o la professora.

 Preparar una unitat didàctica sobre el tema proposat pel professor o la

professora.

 Preparar les sessions.

 Dur a terme les sessions d’aula.

 Recollir dades sobre les sessions d’aula, enregistrar-ne una en vídeo o

àudio.

4. Valorar la unitat i reformular-la, si cal. Durant el període de valoració cal dur a

terme les tasques següents:

· Reflexió posterior:

 Comentar amb el professor o la professora del centre i el tutor o la tutora

de la universitat el desenvolupament de les sessions fetes: punts forts i

punts febles.

 Analitzar la pròpia actuació docent a partir de l’enregistrament d’una

sessió.

 Fer l’autoavaluació conjuntament amb el professor o la professora del

centre: lliurament de l’informe del tutor o de la tutora a l’alumne.

· Millora i retroacció:

 Millorar i reformular la unitat, si cal, d’acord amb el tutor o la tutora de la

universitat.

 Al final del procés cal lliurar la memòria de pràctiques al centre.

E. Avaluació

L’assignatura de les Pràctiques I s’avaluarà a partir de les evidències següents del

portafolis:

· 20%: Aprenentatge reflexiu.

o El punt de partida i anàlisi del meu context

o La reflexió sobre el procés d’ensenyament-aprenentatge

· 75%: L’observació i la reflexió sobre la pràctica docent.

o Les pràctiques a un centre

o La memòria de pràctiques

Aquest percentatge es reparteix de la forma següent:

45% Document escrit

10% procés d’elaboració de la memòria

10% presentació oral

10% Informe del tutor del centre

· 5%: Els aspectes formals: plataforma i multimodalitat.

Abans de l’estada de pràctiques, es posaran a disposició de l’alumnat les rúbriques

d’avaluació de la memòria escrita (procés i treball final), de la presentació oral i de

l’informe del tutor.