Normes i altra informació

Prova de col·locació

Cal acreditar el nivell necessari mitjançant la prova de col·locació o un certificat de coneixements de català que acrediti el nivell. Els centres ofereixen la possibilitat de fer la prova de col·locació a les persones que no disposin de cap d’aquests documents, especialment durant els períodes d’inscripció.

Torns

El preferent s’adreça a l’alumnat antic, és a dir, alumnes del mateix CNL matriculats a un curs durant l’últim any.

El torn general s’adreça a la resta de persones interessades. Dins de cada torn les inscripcions s’atenen per ordre d’arribada. La inscripció d’un curs es tanca quan té el nombre màxim d’inscrits. En el cas que hi hagi més sol·licituds que places i que, per tant, es creï una llista d’espera, també es gestionarà per ordre d’arribada i s’informarà a cada interessat del seu número d’accés.

En els cursos de la modalitat 100% en línia, el circuit de matriculació està integrat en l’entorn web http://www.parla.cat. Per matricular-se en un curs de Parla.cat s’ha d’estar subscrit.

Condicions per matricular-se

Per poder-se inscriure als cursos cal:

– tenir 18 anys
– tenir 16-17 anys i no haver fet l’escolarització obligatòria a Catalunya
– disposar de la documentació necessària

En el moment de matricular-se, cal presentar tota la documentació necessària. No és imprescindible la presència de la persona interessada.

Les matrícules són intransferibles.

No s’admet que una persona es matriculi en un curs de nivell igual o inferior al de l’últim que ha aprovat al CPNL.

Cada alumne només es pot matricular en un curs general en cada període d’inscripció.

Per poder formalitzar la matrícula és imprescindible que s’estigui al corrent del pagament de les matrícules anteriors.

La falsedat de les dades donades en el moment de la inscripció invalida la matrícula en el curs en el qual l’alumne s’hagi matriculat i no obliga la institució al retorn de l’import de la matrícula.

Tipus de matrícula

La matrícula pot ser ordinària, amb reduccions o gratuïta. Es poden consultar els preus a http://breu.cpnl.cat/preus.

● Poden sol·licitar la reducció del 50%:

– els pensionistes de l’INSS o de classes passives (jubilats, pensionistes per invalidesa permanent, total o absoluta)
– els membres de família nombrosa de categoria general
– els membres de família monoparental de categoria general
– les persones que tenen una discapacitat reconeguda del 33% o més

● Poden sol·licitar la reducció del 70%:

– els aturats
– els membres de família nombrosa de categoria especial
– els membres de família monoparental de categoria especial

  • Matrícula gratuïta per a alumnes de bàsic 3 que cursin el nivell bàsic (bàsic 1 + bàsic 2 + bàsic 3) a partir del curs 2018-2019

– els alumnes que facin els tres graus de nivell bàsic de forma continuada tindran matricula gratuïta al curs bàsic 3
– per acollir-se a aquesta reducció hauran d’haver transcorregut 11 mesos com a màxim entre la primera i última inscripció

Totes les persones inscrites en un curs presencial amb matrícula gratuïta han de presentar-se a l’aula el primer o segon dia de classe obligatòriament. Si per motius diversos no hi poden assistir, cal que avisin el CNL on s’hagin inscrit. En el cas que no s’hi presentin i no avisin, perdran el dret a la plaça i hauran de tornar a fer el procés d’inscripció, si més endavant volen fer el curs. El preu de la matrícula ordinària o reduïda inclou l’assegurança de l’alumne que cobreix, exclusivament, la persona inscrita en el curs.

En el cas d’haver-se matriculat en un curs de la modalitat 100% en línia caldrà que paguin l’import íntegre de la matrícula. Posteriorment, hauran de fer arribar la documentació que acrediti que tenen dret a la reducció per correu electrònic, fins a 7 dies a partir de l’inici de curs, per tal de poder verificar les dades i fer el reintegrament corresponent. Aquest reintegrament es farà des del compte de Paypal i, per tant, segons la seva política de reintegraments. Si els documents es presenten fora d’aquest termini no es farà cap reintegrament.

La matrícula dels cursos de nivell superior (C2) no ofereix cap tipus de reducció. Només es retornarà l’import de la matrícula per circumstàncies organitzatives atribuïbles al CPNL.

L’alumnat pot donar-se de baixa si no pot continuar assistint a classe o seguir un curs amb regularitat, per motius laborals, d’estudis, de salut, etc. per tal que la seva inscripció sigui donada de baixa i puguin tornar-se a inscriure en qualsevol altre període d’inscripció. Aquesta baixa s’ha de formalitzar en els serveis administratius corresponents, per escrit, al més aviat possible i, en tot cas, en un termini no superior als quinze dies posteriors al de l’última assistència a classe o de l’última activitat feta en un curs en línia. En cap cas, aquesta baixa implica el retorn de la matrícula.

En cas de no formalitzar la baixa, es considerarà que han abandonat el curs les persones que hagin faltat 12h d’assistència continuades en un curs presencial de 90 hores o més o que hagin faltat 6h d’assistència continuades en un curs presencial de 45 hores.

En els cursos amb certificació homologada -bàsic 3, elemental 3, intermedi 3, suficiència 3 i superior-, l’avaluació final és la suma de l’avaluació de curs i de la prova final.

Requisits per presentar-se a la prova final

      – En els cursos presencials, haver assistit al 75% de la durada del curs (l’assistència es compta a partir del dia
d’inici del curs).


– En els cursos en línia, haver obtingut la qualificació d’apte a la plataforma.

Per aprovar, cal obtenir un mínim de 70 punts a l’avaluació final i superar els blocs eliminatoris de la prova.

La prova final

La prova final té una data única i l’alumnat té una única convocatòria per presentar-s’hi. El professorat dels cursos presencials, semipresencials i de la modalitat combinada convocarà l’alumnat per comentar la prova i els resultats a l’aula o individualment. Pel que fa als cursos de la modalitat 100% en línia, la prova presencial es fa a Barcelona i el resultat s’enviarà per correu electrònic.

L’estructura i els models de proves es poden consultar en el web del CPNL, a l’adreça: http://breu.cpnl.cat/manuals.

En la resta de cursos es fa avaluació continuada. L’alumne haurà de lliurar una sèrie de tasques obligatòries d’acord amb els criteris d’avaluació del curs.

Criteris de convivència

Tots els membres del CPNL tenen dret a conviure en un bon clima d’aprenentatge i el deure de facilitar-lo amb el seu comportament i la seva actitud. Es poden consultar les Normes de convivència a l’aula en el web del CPNL i la Carta de compromisos de la plataforma virtual en el web del Parla.cat.

El CPNL no es fa responsable dels objectes personals que els alumnes portin a l’aula.

No es podrà enregistrar ni en àudio ni en vídeo el professorat i l’alumnat sense autorització prèvia.

Protecció de dades / Informació sobre el tractament de dades personals

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades personals

Identitat: Consorci per a la Normalització Lingüística
Adreça: Carrer de Muntaner, 221 (08036 – Barcelona)
Contacte delegat de protecció de dades: dpd@cpnl.cat

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals

Gestió, control i seguiment dels cursos i activitats formatives organitzades pel CPNL.Els usos previstos són els derivats del procés d’inscripció i seguiment docent de l’alumnat dels cursos de català per a adults del CPNL.