Rúbrica

Una rúbrica d’avaluació és un document usat per avaluar de manera complexa processos o resultats educatius com ara un debat, una presentació, una redacció o un projecte escolar. Consisteix en una quadrícula o rúbrica on en un eix es posen els criteris d’avaluació i en l’altre eix els diferents nivells assolits, amb qualificació o sense. Per exemple, en una rúbrica per avaluar l’expressió escrita, un dels ítems pot ser “tenir una ortografia correcta”, amb cinc nivells d’assoliment segons el nombre i tipus de faltes. Les rúbriques poden ser emprades pels professors o pels propis estudiants com a mètode d’autoavaluació. Es tracta doncs d’una matriu que permet objectivar el procés d’avaluació d’activitats concretes: la matriu explícita, d’una banda, els criteris necessaris per a la realització de la competència i, de l’altra, els diferents nivells d’assoliment segons els resultats corresponents, concretats en indicadors relacionats específicament amb la tasca d’avaluació.

Rúbriques fetes pels companys i amb els companys: