Metodologia de recerca i innovació

La recerca és el recull d’informació, la detecció d’un problema o una mancança (teoria). Llavors es proposa la innovació, que serà el treball fet sobre la proposta de millora, la seva implementació i aplicació, així com la comprovació dels resultats (pràctica). La innovació és un canvi orientat a millorar. Però cal tenir en compte que innovar, no és adaptar una proposta ja existent a un entorn on no es practica. Es tracta d’aportar noves idees i que aquestes idees es puguin aplicar a tot el sistema, no només a certes escoles.

Per avaluar un projecte, hem de tenir una bona rúbrica. Al menys es proposen tres indicadors:

 • Disseny: coherència entre la reflexió i la proposta
 • Contingut: totes les parts d’un projecte, tal com es presenta amb la documentació oficial
 • Viabilitat: possibilitat de portar-lo a terme

Per quantificar el procés, cal fer-ho a l’inici, al mig i al final. Ja sigui amb enquestes, tests o altres recursos.

Els elements d’una recerca són:

 1. Justificació i interès (el problema a resoldre).
 2. Estat de la qüestió. Informació del tema en l’actualitat. Recopilació de bibliografia o referències que ens poden ajudar.
 3. Objectiu/s de la recerca. La seva finalitat.

Metodologia

Es pot fer una recerca quantitativa o qualitativa. Els instruments seran diferents segons el tipus. Pot tractar-se de qüestionaris, entrevistes, diaris de camp, pluja d’idees, estadístiques, recull de dades,…

Cal planificar la mostra, com es recullen les dades i com es planteja l’anàlisi d’aquestes dades. Un cop fet això també es comparteix la informació amb altres professionals experts.

Afegim la bibliografia.

Avaluació

Tindrem en compte tots aquests aspectes: la qualitat científica, els objectius, la metodologia, l’adequació del marc teòric, la claredta i precissió, la coherència de les conclusions i els aspectes formals.

Nivells d’innovació

 • Nivell 1:
  • Reflexió sobre la mateixa pràctica
  • Participació en les propostes
  • Ser obert a canviar
 • Nivell 2:
  • Elaborar accions innovadores
  • Analitzar documentalment els processos d’aprenentatge en el nostre alumnat
  • Animar els altres a participar
 • Nivell 3:
  • Participar en els grups de treball
  • Proposta d’anàlisis controlats
  • Dossiers i informes
  • Publicació
 • Nivell 4:
  • Lideratge
   • Saber conduir el grup cap a la tasca
   • Saber gestionar el gruo socioemocionalment

L’autoavaluació en un grup, és una bona eina. Per exemple se’ls diu que tenen 5 punts per repartir entre els companys, segons l’esforç i les aptituds que han mostrat en el desenvolupament de la tasca. A més a més d’això, el professor ha de seguir el procés de treball del grup. Cal ENSENYAR A TREBALLAR EN GRUP.

I sempre hem de tenir en ment el procés (metacognitiu) que fem per aprendre. Si un és bo en una activitat, no recorre el mateix camí que una altra persona a qui li costa més o menys.

Bones pràctiques

Tenim unes bones pràctiques, quan assolim una millora, arribem al propòsit desitjat i és útil a altres usuaris.

Les bones pràctiques són innovació que es pot transferir, que és factible, que causa un impacte positiu. Cal una bona planificació i lideratge sòlid, tenir les reponsabilitats ben definides, així com un sistema d’avaluació clar. L’alumnat s’hi ha d’implicar i ha de comptar amb el reconeixement dels companys (Peer-recognition)