Glossari

Diccionario de términos clave ELE

Àmbit: Família de paraules, ex: salut, esport,…

Aula invertida: És l’alumne qui prepara el tema (perquè ensenyant, s’aprèn)

Avaluació: Recollida de dades per jutjar i prendre decisions.

Competències: Habilitats

Conceptes: Nocions clares que tothom té (el temps, l’espai,…)

Continguts: Informació, exemples

Enfocament: La finaliat amb què es decideix emprendre una tasca. Ex: comunicatiu, pragmàtic, didàctic,…

Exercici: Activitat individual o en grup per treballar coneixements nous i incorporar-los a l’aprenentatge

Exponents: Paraules, frases que es fan servir en situacions diferents i reals. Exemple, si es vol saludar, els exponents poden ser: Bon dia, hola, Ei!

Falta / error: La falta es coment quan no s’ha incorporat un concepte a la llengua que es fa servir (es té el nivell, però es comet l’equivocació), mentre que l’error és una equivocació per manca de nivell (la persona no sap que allò està equivocat).

Funció: Situació comunicativa en què ens podem trobar a la vida real, (anar al metge, anar a comprar,…) on farem servir els exponents adequats.

Interculturalitat: Relació entre cultures, respecte i pluralitat.

Llengua estrangera: llengua que s’aprèn fora del seu context, exemple aprendre francès a Catalunya.

Llengua materna o inicial:  La primera llengua que s’aprèn.

Mètode: Plantejament de la feina a fer.

Multiculturalitat: Presència de diferents cultures a un lloc físic

Objectiu: Resultat que s’espera aconseguir

Pragmatisme: Interpretació de la realitat

Programa: Relació de fets temporitzats. Objectius i continguts dels diferents nivells. Els objectius es formulen amb les funcions

Rúbrica: Document dissenyat per intentar avaluar de forma acurada, justa i organitzada.

Segona Llengua: Pot ser una llengua estrangera quan s’aprèn en immersió lingüística.

Tasca: Activitat sobre diferents continguts que s’assoleix mitjançant l’execució d’exercicis. Ex: Concurs literari, presentació d’un telenotícies,…