Bloc 2

Aprofundiment en la didàctica de les habilitats orals i escrites

Les TIC en ensenyaments no presencials i presencials

La dinamització cultural i la llengua en el seu context social

Treball fi de mestratge