Tasques Nivell Intermedi-3

Els lectors també opinen 

Text d’opinió. Conèixer l’estat actual de la localitat pel que fa a equipaments públics. Descripció d’imatges. El nombre del nom (casos generals, substantius invariables) i frases fetes. Lèxic d’opinió.

Parers i parers

Exposició oral (llenguatge argumentatiu). Tècniques per prendre apunts. Elements del procés de comunicació. Els objectius i continguts de la unitat.

Una aventura compartida

La carta formal. Demanar informació. Text coherent i cohesionat. Diferència entre registres (formal, familiar). La interrogació directa i indirecta. Conjuncions bàsiques. Complements del verb. Signes de puntuació.

Em vull formar

Aprendre a presentar una sol·licitud i/o un currículum. L’ús de la partícula que, com a relatiu àton i com a conjunció en oracions. Consultes del diccionari general de sinònims. Graus de formalitat (tractament de vós i vostè). Fraseologia característica.