Regles ortogràfiques bàsiques del català

1. Bl / Br
2. Terminacions d’infinitius (r muda) (-ar, -er/re, -ir)
3. Accentuació
4. Apostrofació
5. Contraccions
6. Femenins amb -a
7. Plurals amb -es
Terminacions verbals: -a si darrera no hi ha res, -e si hi ha alguna lletra més (només hi ha 4 excepcions)
8. Gerundis amb -nt
9. rr/r
10. sonora (z/s)
11. ga-go-gu/gue-gui
12. ca-co-cu/que-qui
13. ja-jo-ju/ge-gi
14. dièresi
15. adverbis acabagts en -ment
16. imperfets acabats en -ava,-aves,…
17. tx/ig
18. x/-ix